Office hours:

MONDAY - FRIDAY
08:00 AM - 05:00 PM
Login Open Account

Job Anouncement

Customer Care Representative

ក្រុមហ៊ុន Askap Gold Investment ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាកម្មវិនិយោគជួញដូរតាមប្រព័ន្ធ (Forex) ដ៏ឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកលើមុខតំណែងដូចខាងក្រោមនេះ៖

Askap Asset management Co., Ltd is one of the pioneers in online foreign exchange (forex) and indices trading offering its investment advice and services to individuals and institutional clients worldwide. We provide premier multi-bank liquidity feeds, fast execution speeds and flexible leverage options, marking us a unique industry leader in Cambodia.

Customer Care Representative (ប្រាក់ខែចាប់ពី ៣៥០$ ឡើងទៅ)

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់
 • ចេះនិយាយ និង សរសេរភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញ បើចេះភាសាចិនកាន់តែប្រសើរ
 • អាចបំពេញការងារនៅក្រោមសម្ពាធ និង ធ្វើការលើសម៉ោងនៅក្នុងករណីចាំបាច់
 • មានជំនាញចរចាជាមួយអតិថិជន ចេះបទបែន និង ជំនាញផ្សេងៗទៀតបើមាន
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ប្រឹងប្រែងបំពេញការងារ ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងធ្វើការជាក្រុម
 • មានសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញបាន
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍លើការងារបម្រើអតិថិជន និង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរ
 • ម៉ោងការងារត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ

ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖

 • យល់ដឹងពីសេវាកម្ម ផលិតផល និង តួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់
 • ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ ឬ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
 • ពន្យល់អតិថិជនយ៉ាងលម្អិតពីសេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជន
 • រៀបចំគម្រោងការងារ និង ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជានិច្ចជាមួយអតិថិជន
 • ឆ្លើយតប និង ស្វែងយល់ភ្លាមៗស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
 • ប្រមូលរាល់ព័ត៌មាន ចម្ងល់ និង សំណើផ្សេងៗរបស់អតិថិជន
 • មិនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀត
 • ទំនាក់ទំនង និង សហការជាមួយក្រុមការងារ
 • រៀបចំសំណើ និង ពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជន
 • ដកស្រង់ និង វាយតម្លៃព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅចម្ងល់ និង សំណើរបស់អតិថិជន
 • ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានអតិថិជន
 • ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជនជាប្រចាំតាមរយៈទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល បណ្ដាញសង្គម និង ដោយផ្ទាល់
 • ដាក់សំណើដោយផ្ទាល់ និង បញ្ហានានាទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ន
 • ជួយរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន និង ចែកចាយខិត្តប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្រៅ
 • ទទួលខុសត្រូវលើការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់ចែងពីថ្នាក់លើ។

Customer Care Representative (salary above 350$)

Requirement:

 • Good computer skills.
 • Good commend of written and spoken English; Chinese will be an advantage
 • Able to work under pressure and work beyond normal working hours when necessary.
 • Good negotiation skills, fast learner and good attention to detail.
 • Hardworking, honest, strong communication skills, interpersonal skills and Self-motivated.
 • With knowledge and experience in customer servicing and financial industry will be an advantage.
 • Working Hours: Monday to Friday
 • Good Personal Presentation

Responsible:

 • Understands fully all of the company's products, services and regulations
 • Deal directly with customers either by telephone or electronically
 • Explain the company's products and services in full and try to generate interest in customers
 • Develop a business plan and maintain long term relationship with customers
 • Respond promptly to customer inquiries, and follow up thereafter
 • Record all customers information, details of inquiries, comments and complaints
 • Do not disclose customers' information to anyone
 • Communicate and coordinate with internal departments
 • Process customers' requests and applications
 • Obtain and evaluate all relevant information to handle inquiries and complaints
 • Perform customer verifications
 • communicating courteously with customers by telephone, email, social media and face to face
 • Direct requests and unresolved issues to the designated internal resources
 • Assist company’s event, go outside to share company leaflets
 • Other assigned jobs by superior

Interested candidates, please submit your CV and cover letter to the E-mail address below or directly to the following company address. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Address st. 217, #20 Pi Pay Tower floor 15th, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
Contact Person HR Department
Tel +855 23 985 855
Mobile +855 12 218 818 / +855 97 2218 818
E-mail careers@aamfinance.com
Website http://aamfinance.com
Wildcard SSL